Các bước để bạn xử lý cháy từ bên ngoài lan vào trong nhàbán thang dây

Khi đám cháy từ bên ngoài sắp lan vào trong nhà và cách cách xử lý

Đôi khi đám cháy không xuất phát từ bên trong nhà bạn mà từ nhà hàng xóm hoặc khu vực